Programma N-VA Hulshout verkiezingen oktober 2018

 

N-VA Hulshout hecht veel belang aan de verkiezingen van 14 oktober 2018.

Besturen doe je immers voor iedereen. Een goed bestuur veronderstelt oog en oor hebben voor reële problemen, maar ook duidelijke en realistische antwoorden geven op kritische vragen.

Duidelijkheid, openheid en respect voor de burger moeten hier de kernwoorden zijn.

Dit houdt in de eerste plaats in dat de gemeentelijke diensten meer toegankelijk worden en de administratie eenvoudiger.

N-VA wil door haar beleid onze gemeente veiliger maken voor alle inwoners. We willen dat onze kinderen veilig naar de dorpsschool kunnen gaan en dat iedereen veilig aan het verkeer kan deelnemen. Dit kan door voet- en fietspaden aan te leggen en te verbeteren en de trage wegen terug in gebruik te nemen.

We streven naar een welvarende gemeente door KMO’s aan te trekken op het industrieterrein en kleine zelfstandigen in de dorpskernen. Bloeiende bedrijven zorgen voor welvaart voor de Hulshoutse gezinnen.

Samen streven wij naar een Vlaamse thuis, waar mensen elkaar kunnen vinden in een bruisend verenigingsleven en kunnen samenwerken aan een hechte gemeenschap.

 “Veilig thuis in een welvarend Hulshout” is het thema waaraan wij samen met u willen werken in de volgende 6 jaar.

Om dit te bereiken stellen wij u met enige trots ons programma voor.

 

 

Communicatie

 

Een efficiënte en duidelijke communicatie tussen het gemeentebestuur en de inwoners van onze gemeente is voor de N-VA van het allergrootste belang. De inwoners moeten beter geïnformeerd worden over wegenwerken, gemeentelijke activiteiten, e.d., maar ook over evenementen die de verenigingen organiseren. Die informatie moet beschikbaar zijn zowel via sociale media als aan het loket in het gemeentehuis. Een toegankelijk bestuur en een duidelijke regelgeving zorgen voor een beter geïnformeerde inwoner. 

Concreet stellen wij voor:

 

 • Elektronische infoborden op strategische plaatsen in alle deelgemeenten. Via deze borden wordt iedereen op de hoogte gehouden van wijzigende verkeerssituaties, wegenwerken, enzovoort, maar ook van aankomende evenementen en culturele activiteiten.

 

 • Het ontwikkelen en toegankelijk maken van multimediatoepassingen zoals een digitaal loket en een app voor de smartphone. De gemeentelijke website moet toegankelijk en duidelijk zijn voor iedereen. Dit houdt verdere digitalisering in, het eenvoudig terugvinden van alle documenten en informatie en het optimaliseren van de zoekfuncties op de website. Een app van de gemeente Hulshout vormt een extra kanaal voor belangrijke en nuttige gemeentelijke informatie.

 

 • Initiatieven ontwikkelen om senioren de opstap te helpen maken naar het digitale tijdperk.

 

 • Tijdige en concrete informatie verstrekken rond bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en wegenwerken.

 

 • Werk maken van inspraak van de inwoners van de gemeente, door onder andere het inrichten van een ombudsdienst. Bij dit neutraal en gemakkelijk toegankelijk aanspreekpunt kan u terecht met vragen en opmerkingen over de gemeentelijke werking.

 

 • Voor een betere dienstverlening kiest N-VA voor extra openingsuren van het gemeentehuis, eventueel via een loket in de deelgemeenten. Ook via open infomomenten wordt u op de hoogte gehouden en krijgt u de gelegenheid om hierop in te spelen.

 

 • Een beter contact met naburige gemeenten over de intergemeentelijke samenwerkingen is een must.

Veiligheid

 

In onze samenleving die snel verandert is veiligheid een absolute voorwaarde om zich thuis te voelen. Een echte veiligheidscultuur is een geïntegreerde veiligheidscultuur, omdat het gaat over alle domeinen van veiligheid, waaronder brandweer, politie, verkeer, zorg, sociale diensten en gemeentelijk toezicht.

Veiligheid is levenskwaliteit. De gemeentelijke overheid heeft de plicht de veiligheid van alle burgers te verzekeren en onveiligheid radicaal aan te pakken.

N-VA trekt resoluut de kaart van een veilige gemeente door:

 

 • Het uitwerken van gemeentelijke toezichts- en controlesystemen zoals veiligheidscamera’s, meer blauw op straat, uitbreiden van het bestaande BIN-netwerk naar andere wijken en stimuleren tot actieve deelname.

 

 • Te werken aan een veiligheidscultuur in de hoofden van de Hulshoutenaren. Hierbij staat wederzijds respect centraal, want onze inwoners zijn elkaars beste partners als het gaat om het bouwen aan een veilige gemeente.

 

 • De veiligheid te garanderen tijdens evenementen en wegenwerken door het uitwerken van een draaiboek voor de gemeente, de organisatoren en de hulpdiensten.

 

 • Veiligheidscoördinatoren te zoeken in bedrijven, verenigingen en scholen die vertrouwd zijn met hun werkveld en een eerste aanspreekpunt kunnen zijn voor de politie.

 

 • Door de hulpverlening te optimaliseren. Iedereen heeft recht op een snelle accurate hulpverlening, bijvoorbeeld een wijkagent die op regelmatige basis in de dorpskernen te zien is om kleine overlast, sluikstorten en vandalisme te beperken. Het organiseren van een voorpost van de brandweer, het voorzien van voldoende en steeds bereikbare AED-toestellen en het regelmatig organiseren van EHBO- en reanimatiecursussen kunnen ook hiertoe bijdragen.

Lokale economie

 

Een stevige lokale economie is de basis voor de welvaart en leefbaarheid van een gemeente.  Ondernemers, zowel de winkelier om de hoek als de lokale KMO, zijn belangrijke actoren binnen de gemeenschap.

Hulshout is trots op zijn ondernemers, want het zijn onze ondernemers die werk en welvaart in onze gemeente creëren. Voor de N-VA zijn ondernemers sterke partners. De gemeente moet de lijnen openleggen met ondernemers, omdat wij geloven dat zij mee de gemeente maken. We geven hun alle kansen om zich hier te vestigen, om te investeren, om te groeien.

Dit doen we door:

 

 • Klantgedreven dienstverlening aan ondernemers door het ontwikkelen van specifieke digitale toepassingen en het voorzien van deskundige ambtenaren.

 

 • Het uitbouwen van een bedrijvige kern in elke deelgemeente en door de dorpspleinen aantrekkelijker en veiliger te maken. Een aangepast parkeerbeleid mag hierbij zeker niet uit het oog verloren worden.

 

 • Overleg met de inwoners en handelaars van Hulshout om samen aan een overzichtelijke ruimtelijke ordening te werken, zodat de welvaart in Hulshout gestimuleerd wordt.

 

 • Duurzaam ondernemen door een innovatief ecosysteem uit te werken, samen met de ondernemers. We geloven namelijk dat innovatieve, slimme oplossingen onze economie nog kunnen versterken.  Een versmelting van ecologie en economie koppelt een zorg voor het milieu aan een groeiende economie. Dit vormt een garantie op duurzame investeringen.

Vlaamse identiteit

 

Nergens leeft identiteit zo sterk als onder onze kerktoren en bij uitstek in ons verenigingsleven, het fundament van deze bloeiende gemeenschap. Heel veel mensen bouwen aan de hechte gemeenschap die Hulshout, die Vlaanderen is.

Een gemeenschap is meer dan de optelsom van individuen. De N-VA werkt aan een solidair Vlaanderen dat inzet op welvaart en welzijn. Wij streven naar een veilig Vlaanderen en een sterke gemeenschap, gebouwd op onze Vlaamse en Kempische identiteit. Op die identiteit zijn wij trots!

Aan het behoud van onze Vlaamse en Kempische identiteit willen we werken door:

 

 • Ons gemeentelijk erfgoed te herwaarderen en uit te spelen als toeristische troef. Dit is meteen ook een stimulans voor de lokale economie.

 

 • Alle inwoners van onze gemeente, verenigingen en initiatieven de ruimte te geven om te bloeien. We willen ontmoetingen mogelijk maken tussen iedereen, maar dan wel onder onze gemeenschappelijke Vlaamse waarden en door het gebruik van één taal: het Nederlands. We geloven dat zo een gemeenschap gevormd wordt en kan groeien.

 

 • Toe te zien op de integratie van nieuwkomers. Nieuwkomers moeten positief onthaald worden en actief betrokken worden in onze samenleving, waarbij we van hen uiteraard het nodige respect verwachten voor onze cultuur en de nodige inspanningen om zich te integreren.

 

 • In te zetten op ‘taalbad’klassen voor nieuwkomers en hun kinderen die onvoldoende Nederlands kennen. Dit komt zowel de ouders in hun relatie met de buurt, als de kinderen en hun toekomstige klasgenootjes ten goede. Nederlands is de  voertaal in Hulshout.

Cultuur

 

Cultuur brengt de Hulshoutenaren samen. Jong en oud maken deel uit van onze gemeenschap en dragen bij tot een cultureel aantrekkelijke gemeente. Alle inwoners, jong en oud, arm en rijk, moeten toegang hebben tot culturele activiteiten. De gemeente kan hierin een sleutelrol vervullen.

N-VA Hulshout wil gaan voor:

 

 • Het uitwerken van een cultuurbeleidsplan. Een goed en aangenaam cultureel klimaat vereist een lange termijnvisie. Een goede infrastructuur en samenwerking met de organisaties zijn hierbij zeker noodzakelijk. Door toeristische mogelijkheden uit te werken en te optimaliseren en zelf evenementen te organiseren kan de gemeente het dorpsgebeuren doen heropleven.

 

 • Het aantrekken van fiets- en wandeltoerisme. Hulshout beschikt over heel wat culturele en toeristische troeven. Door het uitstippelen van fiets- en wandelroutes kunnen deze gepromoot worden. Ook de lokale horeca en ons erfgoed moeten hierbij zeker betrokken worden.

 

 • Het aanleggen van veilige fiets- en wandelpaden met rustbankjes op regelmatige afstanden. Hierin past het eenzijdig, natuurlijk verharden van de Netedijk. Zowel fietsers als wandelaars zijn hierbij gebaat. Ook de dierenliefhebbers mogen we niet vergeten. Het gebruik van de andere zijde van de Netedijk kan gedeeld worden met paardenliefhebbers.

 

 • Het stimuleren en ondersteunen van de verenigingen. Het verenigingsleven speelt een cruciale rol in het versterken van sociale inclusie, in het realiseren van zorgzame buurten en in het bereiken van mensen in kwetsbare situaties. We respecteren de eigenheid van de verschillende verenigingen, organisaties en clubs en waarderen de bijdrage die ze leveren aan de gemeenschap. Daarom willen we onze verenigingen ondersteunen door infrastructuur en materiaal te voorzien, door subsidies uit te keren en door kennis en expertise aan te bieden.

Verbondenheid

 

Het sociale leven in een buurt, dorp of gemeente versterken tot een net van verbondenheid, vindt N-VA een prioritaire opdracht. Hierbij vormen de opvang van nieuwkomers en de aandacht voor de vergrijzende bevolking een bijzondere uitdaging.

Op deze uitdaging wil N-VA Hulshout ingaan door:

 

 • Het gemeentelijk organiseren van culturele activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. Zo kunnen we iedereen samenbrengen en op een ongedwongen manier nieuwkomers betrekken in het sociaal leven van onze gemeente.

 

 • Een degelijk gemeentelijk onderwijs en ondersteuning van de niet-gemeentelijke dorpsscholen. Door de explosieve toename van het leerlingenaantal dient de gemeente een grotere inspanning te doen om alle basisscholen kwaliteitsvol te ondersteunen.  Deze ondersteuning zien we heel ruim: infrastructuur, vorming, sport- & cultuuraanbod,…

 

 • Ontmoetingsplaatsen voor iedereen. Alle inwoners moeten samen kunnen genieten van onze gemeente: even vertoeven aan de Nete of samen met de buren op een plaatsje in de straat. In samenwerking met buurtcomités kunnen we de inplanting onderzoeken van kleinschalige verpoos- en speelpleintjes.

 

 • Een gemeenschap waar iedereen mee kan. Het is belangrijk om de eenzaamheid en het sociaal isolement aan te pakken. Een belangrijke oorzaak van sociaal isolement, de armoede en de daarmee verbonden armoedespiraal, gaan we aanpakken door verborgen armoede actief op te sporen. Waar mogelijk gaan we discreet steun verlenen.

 

 • Het uitwerken van een inclusief ouderenbeleid en onderzoek naar de specifieke behoeften van ouderen. We denken hier specifiek aan het uitwerken en uitbouwen van mantelzorg. Ook de CADO ( Collectieve Autonome Dag Opvang ) en woonzorgcentra moeten de nodige aandacht krijgen, naast andere zorgmogelijkheden zoals kangoeroe- en assistentiewoningen. Verbondenheid met onze senioren is essentieel.

Milieubeleid

 

Als landelijke gemeente is Hulshout begunstigd met prachtig natuurgebied en groene zones. N-VA wil dit doortrekken naar onze dorpskernen en tegelijk haar verantwoordelijkheid nemen door een duurzaam en divers milieubeleid. Wij wensen ook voor onze kleinkinderen een groene toekomst.

Een groene gemeente houdt volgens N-VA Hulshout in:

 

 • Attractieve en toegankelijke groene zones in de wijken van onze gemeente.  Het straatbeeld moet veel groener en fleuriger worden door het aanplanten van bomen, struiken en planten.  In de lege bloembakken moeten kleurrijke bloemen komen, die in overleg met imkers uitgekozen worden.

 

 • Uitbouwen van een eigen professionele groendienst die de aanplantingen verzorgt en afwateringen, grachten en groen onderhoudt. Voor een schoon straatbeeld is een regelmatig onderhoud van de aanplantingen noodzakelijk.

 

 • Het investeren in groene energie en onze ecologische voetafdruk verkleinen door onder meer zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijke gebouwen en laadpunten te installeren voor elektrische voertuigen. Verder willen we verlichting van straten en fietsroutes aanpassen naar slimme ledverlichting met bewegingssensoren. Stroomkabels hiervoor moeten zoveel mogelijk ondergronds.

 

 • Zwerfvuil aanpakken en voorkomen door regelmatig controles op zwerfvuil uit te voeren en kritieke plaatsen te registreren en aan te duiden. In samenwerking met (jeugd)verenigingen en/of scholen gaan we opruimacties organiseren. Die zullen ook aangekondigd worden op digitale infoborden zodat elke inwoner die zich betrokken voelt de mogelijkheid heeft mee te helpen.

 

 • Invoering van de roze zak. De roze zak zorgt voor vermindering van de ecologische voetafdruk van elke inwoner. Door deze - beperkte - extra inspanning van iedereen kan dit afval een tweede leven krijgen als gerecycleerd plastic voor divers gebruik.

 

 • Een burgervriendelijk containerpark met eenvoudige, duidelijke regels die op voorhand gecommuniceerd worden, zodat het afleveren van afval snel en praktisch gebeurt en tegen een beperkte onkostenvergoeding. N-VA Hulshout wil zich inzetten voor het lokaal composteren van groenafval, met een minimum aan transport- en verwerkingskosten.

Verkeer

 

De openbare weg wordt gedeeld door verschillende weggebruikers. Dit moet op een veilige en doordachte manier georganiseerd worden. Hulshout telt verschillende lagere scholen en fiets- en wandelroutes. Hier moet de veiligheid van de zwakke weggebruiker voorop staan, naast een vlotte doorstroming van het gemotoriseerde verkeer, en voldoende aanbod aan openbaar vervoer.

N-VA wil werken aan veilig verkeer door duidelijke en degelijke ingrepen:

 

 • Er is nood aan eenvormige, duidelijke signalisatie aan de schoolomgeving om de veiligheid van de kinderen te verhogen, bijvoorbeeld wegdek in een andere kleur en een constructie die wijst op de nabijheid van een schoolgebouw.

 

 • Aan de schoolomgevingen maar ook elders moeten snelheidszones duidelijk en eenvormig aangegeven worden en dit moet gekoppeld worden aan regelmatige snelheidscontroles.

 

 • De toestand van de openbare wegen dient op meer regelmatige basis opgevolgd te worden, zodat herstellingen snel kunnen gebeuren.

 

 • Voet- en fietspaden moeten verbeterd, correct onderhouden en waar nodig nieuw aangelegd worden. Oversteekplaatsen moeten duidelijk aangegeven worden. Alle voetgangerszones moeten aangepast worden aan minder mobiele gebruikers.

 

 • Uitwerking van een gericht parkeerbeleid in Hulshout, dat rekening houdt met vlot verkeer, verfraaiing van de dorpskernen en bevordering van de lokale economie. Daarnaast in elke deelgemeente parkeerplaatsen met beperkte duur voorzien voor vrachtwagens.

 

 • In samenwerking met De Lijn gaan we onderzoeken waar en hoe de dienstverlening van het openbaar vervoer verbeterd kan worden. Zo denken wij bijvoorbeeld aan de KMO-zones die momenteel niet of nauwelijks bediend worden en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor minder mobiele mensen.

 

Woonbeleid

 

Het woonbeleid dient afgestemd te worden op de plaatselijke noden maar moet tegelijk rekening houden met de reeds hoge bevolkingsdichtheid.  Het gemeentebestuur dient een duidelijk woonbeleidplan uit te werken, met initiatieven zoals wonen op maat.

N-VA wil bouwen aan een warme thuis voor iedereen:

 

 • Het woonbeleid dient rekening te houden met betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, door het stimuleren van kangoeroewoningen en assistentiewoningen. Mensen die binding hebben met de eigen gemeente dienen voorrang te krijgen bij het toekennen van sociale huisvesting.

 

 • N-VA Hulshout streeft naar aangename woonomgevingen, met respect voor elkaar. Asociaal gedrag en overlast dienen kordaat te worden aangepakt en opgevolgd; positieve initiatieven moeten gestimuleerd  worden.

 

 • Om te plannen op lange termijn en een conform beleid te voeren, moet er duidelijk gedefinieerd en afgebakend worden wat de woonkernen zijn en waar ze zich situeren. Hierrond moeten op voorhand duidelijke afspraken gemaakt worden.

 

 • In een mooie, welvarende gemeente is er geen plaats voor zones voor weekendhuisjes. Een uitdoofbeleid is hier aangewezen.

Dierenwelzijn

 

Een ecologische leefgemeenschap streeft naar respect voor alle levensvormen: mensen, dieren, planten... Daarom besteedt N-VA Hulshout terecht veel aandacht aan de natuur in het algemeen en aan dierenwelzijn in het bijzonder.

N-VA Hulshout wil alle inwoners, jong en oud, responsabiliseren en de gemeente laten ingrijpen waar het nodig is:

 

 • Hondeneigenaars vragen al langer naar een degelijke hondenweide en losloopzone, liefst in elke deelgemeente. Deze zones moeten groot genoeg zijn, op een rustige plaats gelegen, en goed worden onderhouden. Uitgestippelde wandelingen of georganiseerde wandeldagen zijn ook ideaal om de band tussen dier en baasje en de contacten tussen de baasjes te verbeteren.

 

 • De gemeente moet een belangrijke rol vervullen als meldpunt of tussenpersoon voor contacten met dierenasielen, bijvoorbeeld voor verloren gelopen, verlaten of verwaarloosde dieren. De schepen voor dierenwelzijn moet bijgestaan worden door een politieagent die zich specialiseert in dierenwelzijn. De ‘dierenagent’ wordt dan het eerste aanspreekpunt voor inwoners die vragen of klachten hebben over dierenwelzijn. Hij of zij zorgt ervoor dat de wet correct nageleefd wordt en neemt ook de nodige maatregelen.

 

 • Bescherming van de dieren in de vrije natuur is evenzeer belangrijk voor een landelijke gemeente als Hulshout. In samenwerking met natuurverenigingen moet er blijvend gewerkt worden aan een gezond evenwicht tussen mens en dier in de vrije natuur. Dit houdt onder meer in: bescherming van reeën, padden, bijen, enzovoort.

 

 • De gemeente moet een actieve rol spelen door niet langer vergunningen te verlenen aan kermiskramen met pony’s en door luid knallend vuurwerk te verbieden. Ze kan verantwoordelijke omgang met dieren bevorderen door bijvoorbeeld inlichtingen te verschaffen over het steriliseren en castreren van honden en katten, over keuze van huisdieren, enzovoort. Bewustmaking dient reeds op jonge leeftijd te beginnen met educatieve projecten in de scholen.

Goed bestuur

 

Besturen doe je voor iedereen. Een goed bestuur veronderstelt oog en oor hebben voor reële problemen, maar ook duidelijke en realistische antwoorden geven op kritische vragen. Duidelijkheid, openheid en respect voor de burger moeten hier de kernwoorden zijn. Dit houdt in de eerste plaats in dat de gemeentelijke diensten meer toegankelijk worden en de administratie eenvoudiger.

N-VA Hulshout wil inzetten op:

 

 • Een zuinig beleid om de burger niet nog meer te belasten.  Het realiseren van een welvarende en aangename gemeente vraagt soms om bijsturing van het gedrag van de inwoners ervan. Een doelgerichte uitwerking van een gemeentelijk belastingbeleid draagt hiertoe bij.

 

 • Een modern personeelsbeleid. Gemeentepersoneel ten dienste van de burger is de bestaansreden van de gemeentelijke diensten. Daarom moet de gemeente inzetten op bijscholing en vorming van de personeelsleden van de gemeente, moet ze een luisterend oor hebben voor hun vragen en opmerkingen, en een goede werksfeer bevorderen. 

 

 • Opwaardering van de werking van de raden. De gemeenteraad is het belangrijkste orgaan binnen de werking van de gemeente, het is de plaats waar alle ideeën van de verschillende raden samenkomen en beoordeeld worden.  Gemeenteraadsleden moeten meer gestimuleerd worden tot actief beleid. Los van de persoon van de indiener, moeten voorstellen op een objectieve manier beoordeeld worden op hun waarde.

 

 • Intergemeentelijke samenwerking. Voor een efficiënt beleid is een goede communicatie en samenwerking met de buurgemeenten noodzakelijk. Heel wat zaken kunnen beter georganiseerd worden in samenwerkingsverbanden. Denk maar aan wegenwerken, mobiliteit, infrastructuur, enzovoort.

 

 • Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gemeentelijke diensten. Zo moet er naast verschillende digitale ontwikkelingen ook gezorgd worden voor bijvoorbeeld een mobiel loket. Zo kunnen alle inwoners ook in hun eigen woonkern op regelmatige tijdstippen terecht bij een gemeenteambtenaar. 

Hulshout (re)animeren

 

Willen we veilig thuis zijn in een welvarend Hulshout, dan moet dat ook een levendig Hulshout zijn waar we graag op stap gaan. Wij willen Hulshout (re)animeren!

N-VA Hulshout wil de inzet en de verbondenheid verhogen door:

 

 • Initiatieven van verenigingen en kleine zelfstandigen te ondersteunen en aan te moedigen. De gemeente moet goede initiatieven op allerlei vlakken ondersteunen: financieel (in de vorm van subsidies), logistiek en administratief.

 

 • Als gemeente niet alleen andere initiatieven te stimuleren, maar ook zelf de nodige inbreng te hebben in de (re-)animatie van de dorpskernen. Hiervoor kan de gemeentelijke infrastructuur maximaal ingezet worden, en een beroep gedaan worden op plaatselijk talent.

 

 • Het uitwerken van initiatieven rond sport en beweging voor alle leeftijdsklassen en in alle woonkernen. Het aanleggen van petanquebanen en het plaatsen van bewegingstoestellen zijn bijvoorbeeld nuttige en haalbare investeringen.

 

 • Ons dorp letterlijk en figuurlijk in de bloemen te zetten. Toffe initiatieven moeten in de schijnwerpers staan. Met bloemenpartijen maken we onze gemeente fleuriger. Van betondorp naar bloemendorp!