Bijen zijn belangrijk

Op 4 september 2014, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Milieu

Slimmerick van Hulshout – september 2014 – Bijenvriendelijke gemeente

 

Onze afgevaardigde in de milieuraad

Deed een mooi voorstel voor wat de natuur aangaat

Er moet meer zorg worden gewijd

Aan de biodiversiteit

Dus… Begin ‘bij een bij’ voor een groots resultaat!

 

Ingezonden door B.C. een milieubewust gemeenteraadslid.

 

 

Commentaar:

 

 

Werken aan een bijenvriendelijke gemeente

 

Recent Europees onderzoek heeft uitgewezen dat in de winter van 2012-2013 naar schatting 33,6% van de Belgische bijenkolonies is afgestorven. Bijen en andere bestuivende insecten zijn belangrijk in de voedselketen en dragen in belangrijke mate bij tot de biodiversiteit. Echter hebben ze naast hun ecologische belang ook een significante economische impact. Zo heeft ongeveer één derde van het voedsel dat we dagelijks consumeren zijn oorsprong te danken aan de honingbij. Jammer genoeg wordt het bijenbestand jaar na jaar teruggedrongen. Enkele van de oorzaken zijn het gebruik van pesticiden en de verschraling van het stuifmeelaanbod.

NVA Hulshout is er van overtuigd dat men vanuit de gemeente een actief beleid kan voeren om zo mee het tij te helpen keren en om van Hulshout een bijenvriendelijke gemeente te maken. Daarom heeft de NVA in de milieuraad het initiatief genomen, om samen met de milieuraad een voorstel te maken dat deze problematiek aanpakt.

Constructief overleg resulteerde in een voorstel dat breed door de milieuraad wordt gedragen. Concreet focust dit voorstel op een verbeteringvan het leefmilieu van de bij. Het voorstel vraagt aan de gemeente om bij nieuwe aanplantingen de voorkeur te geven aan inheemse en bijenvriendelijke soorten. Verder zullen er inzaai- en/of plantacties voor particulieren en grootgrondbeheerders  georganiseerd worden waarbij een bijenvriendelijk bloemenmengsel ter beschikking zal worden gesteld aan inkoopprijs. Ten slotte, wanneer er bestaande aanplantingen van bomen en heesters verwijderd worden, zou de gemeente moeten voorzien in maatregelen om het verlies aan nectar- en stuifmeelbronnen te compenseren. Bijkomend wordt aan de gemeente uitdrukkelijk gevraagd dat het beleid om het pesticidengebruik drastisch terug te schroeven verder wordt uitgevoerd. Ten slotte zou in het kader van sensibilisering de aankoop (of het knutselen met kinderen) van bijenhotels een belangrijke stimulans betekenen.

Het voorstel is inmiddels ingediend bij de gemeenteraad en de NVA hoopt samen met de milieuraad dat dit voorstel op korte termijn verder uitgewerkt kan worden met het oog op implementatie in het voorjaar van 2015.

 

Ward Storms

 

 

 

Voorstel tot samenwerkingsproject tussen de Gemeente en de Milieuraad van  Hulshout

 

Situatieschets

 

Iedereen is er zich intussen wel van bewust dat het in stand houden en nieuwe aangroei van de bijenpopulatie meer dan noodzakelijk is.

Zowel de honing- als de wilde bij  is van kapitaal ecologisch belang voor de bestuiving en dus ook voor de biodiversiteit en het gehele ecosysteem. Bovendien is, naast het economische belang van de specifieke honingbijproducten (honing, was, propolis en bijengif), de bestuiving door de bij zeer belangrijk voor de landbouwproductie.

Mede door het gebruik van pesticiden, treedt er momenteel een wereldwijde, massale sterfte van de honing- en de wilde bij op welke een bedreiging vormt voor ons gehele ecosysteem.

Er zijn reeds een aantal Europese en lokale programma’s die het gebruik van pesticiden willen verminderen en zelfs verbieden.

 

 

Projectvoorstel

 

Wij als milieuraad zijn ervan overtuigd dat er ook actief kan meegewerkt worden om inspanningen te leveren om van onze gemeente een bijenvriendelijke gemeente te maken. Daarom wil de milieuraad Hulshout graag een plan van aanpak voorstellen dat wij graag, vanaf het voorjaar2015, insamenwerking met de gemeente zouden willen realiseren en wij zouden hiervoor dan ook graag de steun van het Gemeentebestuur bekomen.

We willen dan ook voorstellen om een inzaai- en/of plantactie te doen met een bijenvriendelijk bloemenmengsel waarbij een zaaiactiedag voor particulieren georganiseerd wordt en de zaden hiervoor tegen inkoopprijs aan de inwoners aangeboden worden.

Daarnaast zouden we graag een zaaiactie invoeren voor grootgrondbeheerders op een selectie aan publieke en private terreinen zoals lokale agrobeheergroepen die bijvoorbeeld randen langsheen akkers of percelen kunnen selecteren om in te zaaien en struiken aan te brengen. Verder kunnen  de beheerders van de lokale bedrijventerreinen deelnemen aan mogelijke zaai- en plantacties op hun terreinen en zaaigoed aankopen tegen inkoopprijs. en kunnen de natuurbeheerders en jachtverenigingen gebieden aanduiden voor mogelijke inzaai- en plantacties.

Bij nieuwe aanplantingen van bomen en heesters vragen we om de nodige aandacht  voor de selectie van de aangeplante soort. Zo zijn er tal van inheemse, bijenvriendelijke soorten beschikbaar die ook voor de mens voor een aangenaam geur- en kleurpallet instaan waarbij evenwel rekening gehouden wordt met bepaalde beperkingen zoals in onze gemeente voor de meidoorn het geval is.  Dit wordt dan ook opgenomen in bestekken waarbij beplanting voorzien wordt.

Wanneer er bestaande aanplantingen van bomen en heesters verwijderd worden, zou de gemeente moeten voorzien in maatregelen om het verlies aan nectar- en stuifmeelbronnen te compenseren.

Verder is het noodzakelijk om het gebruik van pesticiden drastisch terug te snoeien. De Milieuraad is ze zich van bewust dat de Gemeente Hulshout hieraan de nodige aandacht schenkt en vraagt uitdrukkelijk om dit beleid verder te voeren.

Sensibilisering is troef. Zeker ook bij de kinderen. Aankoop en knutselen van bijenhotels kan hier een belangrijke stimulans betekenen. De aankoop van bijenhotels kan gebeuren via een sociaal project (zie foto 1 hierna) of natuurvereniging. De hotels kosten €10. De milieuraad zou deze kunnen aanbieden op haar open milieuraad van 24 september waarbij het aspect biodiversiteit mee op de agenda staat.

 

 

Inschatting kosten:

 

Bij elk project is het van belang om van bij de start een goed zicht te hebben op de kosten. In dit projectvoorstel engageren wij ons uitdrukkelijk tot het realiseren van een evenwicht tussen de activiteiten van de Hulshoutse inwoners en de Gemeente.

De in de tabel hieronder (tabel 1) weergegeven kosten zijn een inschatting van de te leveren prestaties, maar zijn niet noodzakelijk een uitgave. Zo hebben wij wel de kosten van de vrijwilligers ingeschat, zonder dat deze daar echter daadwerkelijk voor vergoed worden. Hetzelfde geldt voor de gevraagde arbeid geleverd door het gemeentepersoneel. Ook hier gaan we ervan uit dat deze deel kunnen uitmaken van optimalisaties en geen extra last op de gemeentefinanciën leggen.

 

 

Tabel 1: Inschatting kosten

 

Concrete vraagstelling aan het CBS:

 

Om het door de Milieuraad ingediende projectvoorstel goed te keuren, zodat samen de nodige stappen kunnen gezet worden om dit project vanaf het najaar 2014 verder uit te werken en over te gaan tot  implementatie in het voorjaar van 2015

 

 

Foto1: Bijenhotel Mobius

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is