Kerkhof

Op 1 november 2014, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Kerkhoven, Slimmerick van Hulshout, Derde leeftijd

Slimmerick van Hulshout – november 2013 – Kerkhof

In Hulshoutse velden waar de chrysant bloeit

Wort er onnodig in de graven gesnoeid

Vredig rusten ze, zij aan zij

Ruw verdwijnen ze, rij na rij

En zo wordt de zielenrust voor eeuwig verknoeid

 

Ingezonden door J.M.C. een verontwaardigde burger.

Commentaar:

We begrijpen de verontwaardiging van de inzender. Net als zij hadden vele inwoners hetzelfde gevoel toen ze begin november op het kerkhof kwamen. Woede en onmacht om de vele graven die nodeloos moeten verdwijnen. Onze N-VA-raadsleden werden meermaalsaangesproken en gevraagd om deze onnodige ontruiming te laten herzien. En dat hebben we geprobeerd. Want ook wij vinden dat het gemeentebestuur, zowel meerderheid als oppositie,hier een foutieve beslissing nam.

 

Mea culpa - Nostra culpa

We moeteneerst wel toegeven dat we dit voorstel van het schepencollege op de gemeenteraad van 30 september mee goedgekeurd hebben.

Door omstandigheden hadden we ons onvoldoende kunnen voorbereiden. We gingen er van uit dat de voorstellen van CD&V/ Groen degelijk doordacht en uitgewerkt waren. Ten onrechte dus.  Waar we ondertussen goed in zijn geworden, het uitpluizen van de dossiers, is ditmaal jammer genoeg achterwege gebleven.Met als gevolg dat er op die gemeenteraad geen discussie is geweest waarin we onze tegenargumenten hebben voorgelegd. Niet dat we ook maar denken datde meerderheid die ernstig in overweging zou genomen hebben. Dat hebben wij als oppositie al vaak moeten ervaren. Zeker weten, wij zouden deze onnodige ontruiming ten eerste al niet op de agenda van de gemeenteraadhebben gebracht.

 

Sua culpa - Eorumculpa

Om deze ongelukkige beslissing terug te schroeven,hadden we een voorstel tot stilleggen en herbekijken van de geplande ontruiming op de agenda van de gemeenteraad van 25 november gezet.Hiermee gaven we meteen ook aan de meerderheid de kans om hun vergissingrecht tezetten. Bij hen waren er, volgens ons ,enkelen die onze mening deelden.De halsstarrige koppigheid van de burgemeester en het feit dat hij een fout niet kan toegeven, hebben er anders over beslist. Meer nog, omdat wij naar de stem van het volk luisteren, beschuldigde hij ons zelfs van populisme. Wehadden echter gehoopt dat hij dit zelf ook zou doen.

Onze belangrijkste overwegingen die we aan de gemeenteraad voorlegden en verdedigden, waren:

-          Het erg grote aantal graven dat nu weer nodeloos moet verdwijnen . Dit  heeft een enorme impact op de ganse gemeenschap en verklaart de massale verontwaardiging.

-          Het probleemstelt zich in feite reeds bij een overlijden. Voor de nabestaanden is er op dat moeilijke moment geen duidelijke informatie beschikbaar m.b.t. de begraafplaatsen en de verschillende mogelijkheden van teraardebestelling.De familie die net een dierbare verloren heeft,is zo bedroefd, verslagen en ontredderd, dat ze niet echt bezig is met de gevolgen op langere termijn. Als ze nadien vaststelt dat de grafrust slechts 10 jaar is en dat dan al mag ontruimd worden, is het te laat. Nu moet men hier weer moeilijke beslissingen nemen en zal dit weer veel verdriet met zich meebrengen. Een schrijnend gebrek aan communicatie.

Volgens ons is het aan de gemeente om zelf initiatief te nemen en de nabestaanden te informeren.Zij dient een brochure aan te bieden waarin de nodige documenten te vinden zijn en verder ook alle mogelijkheden, tarieven en consequenties van een te nemen beslissing staan.Even belangrijk hierbij is uiteraard dat die informatie meteen na het overlijden aan de familie wordt bezorgd.

-          Ook nu ontbrak hetandermaalaan communicatie.De nabestaanden kregen vooraf geen persoonlijke kennisgeving over de geplande ontruiming. Met als gevolg de onthutsende vaststelling tijdens de periode rond Allerzielen.

-          Decennialangwas er een (te) tolerant beleid m.b.t. de kerkhoven.De grafrust bleef gewoon een lange tijd verzekerd. Dit creëerde bij de bevolking de indruk dat dit zo zoublijven.

-          Bovendien is er onlangs een grote ontruiming van de begraafplaatsenuitgevoerd. De beslissingen hiertoe werden vorige legislatuur genomen en telkens door N-VA gesteund. Er was toen wel degelijk echt plaatsgebrek en de bevolking besefte dat ten volle.

-          Met denu vrijgekomen ruimte komt men echter nogjaren toe om begravingen op een waardige manier uit te voeren.Ook al zwaait de burgemeester met berekeningen en plannen van een studiebureau.

 

Sua maxima culpa Eorummaxima culpa

Opdatmen in alle vrijheid’zou kunnen oordelen, vroeg onze fractie een geheime stemming. De burgemeester weigerde dit en gaf de raadsleden zo niet de kans om ongebonden hun mening te geven. Vervolgens vroegen we dat de raadsleden dan één voor één mondeling met ja of neen mochten stemmen. Ook dit werd dictatoriaal geweigerd en onze burgemeester legde zo zelfs gewoon het gemeentedecreet en het huishoudelijk reglement naast zich neer. 

De stemming moest  gebeuren zoals hij beval en ons voorstel werd doorde oranjegroene meerderheid uiteraard afgewezen.

Gust

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is